ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ กรมธนารักษ์ จัด “โครงการสื่อสัญจร: จากชุมชนสู่พิพิธภัณฑ์ ตอน Banglamphu @Night – เสน่ห์บางลำพูนยามค่ำคืน”

admin

วันนี้ (16 ธันวาคม 2563) นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า ตามที่กรมธนารักษ์ มีความร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 16 แห่ง ภายใต้โครงการสร้างพิพิธภัณฑ์ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และการท่องเที่ยว (Landmark) และได้ร่วมมือกับสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง

สร้างสรรค์ที่มีพิพิธภัณฑ์ของกรมธนารักษ์และชุมชนย่านบางลำพูเป็นศูนย์กลาง ภายใต้แผนงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ – เศรษฐกิจหมุนเวียน – เศษฐกิจสีเขียว (BCG in Action) โดยบูรณาการการท่องเที่ยวและความร่วมมือของเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ กรมธนารักษ์ยังมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของชุมชนร่วมกับประชาคมบางลำพู เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนได้แสดงศักยภาพทางสังคมวัฒนธรรม และต่อยอดสู่การส่งเสริมรายได้ให้แก่ชุมชน เช่น การจัดกิจกรรม

แสดงของดีและสาธิตภูมิปัญญาของชุมชน การเดินเที่ยวชมชุมชนตามเส้นทางสำคัญโดยไกด์เด็กบางลำพู และการเปิดเวทีแสดงผลงานสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Social Enterprise for Sustainable Development) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป หันมาให้ความสำคัญกับชุมชนและสนใจเข้าชมพิพิธภัณฑ์มากขึ้น

นายยุทธนา กล่าวต่อว่า ด้วยที่มาและความสำคัญในข้างต้น กรมธนารักษ์จึงได้จัด “โครงการสื่อสัญจร : จากชุมชนสู่พิพิธภัณฑ์ ตอน Banglamphu @Night – เสน่ห์บางลำพูนยามค่ำคืน” เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ และพิพิธบางลำพู ในฐานะสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนบางลำพู ซึ่งถือว่าเป็นย่านสำคัญของกรุงเทพมหานครให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง หลังจากที่ซบเซาลงเนื่องจากปัญหาสถานการณ์ติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงเวลาที่ผ่านมา โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยการสาธิตภูมิปัญญาและของดีชุมชนบางลำพู การแสดงจากเด็กและเยาวชนในชุมชนบางลำพู และกิจกรรมเดินเที่ยวชมเส้นทางสถานที่สำคัญของชุมชน โดยเริ่มจากพิพิธบางลำพูสู่พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์

โครงการเปิดพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมยามค่ำคืน (Museum Night 2020) ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ และพิพิธบางลำพู ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7 โดยกรมธนารักษ์ได้ร่วมกับสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) และเครือข่ายพิพิธภัณฑ์อีกหลายแห่ง พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์จัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด “Night of Hope” มีการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมที่เกี่ยวกับเหรียญและเงินตราที่มีความหมายสื่อถึงความหวัง ความโชคดีและความเจริญรุ่งเรือง ส่วนพิพิธบางลำพูจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด “Banglamphu Night Camp” มีการจัดกิจกรรมในรูปแบบการผจญภัยตามฐานการเรียนรู้ที่สอดแทรกเรื่องราวเกี่ยวกับชุมชนบางลำพู และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

เริ่มกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเดินเยี่ยมชมย่านบางลำพู เริ่มจากพิพิธบางลำพูบรรยากาศยามค่ำคืน ที่นี่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ และศูนย์การเรียนรู้เชิงการศึกษาวัฒนธรรมชุมชน เป็นพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่ซึ่งประยุกต์การแสดงวัตถุและการเล่าเรื่องเชิงประวัติศาสตร์เข้ากับการแสดงวิถีชุมชนบางลำพูเดิมอย่างน่าสนใจ กรมธนารักษ์ปรับปรุงอาคารโรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวช ที่ตั้งอยู่บนพื้นที่เก่าแก่และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ให้เป็นพิพิธภัณฑ์กรมธนารักษ์ รวมถึงจัดแสดงประวัติความเป็นมาและวิถีชุมชนบางลำพู ตลอดจนเพิ่มพื้นที่สีเขียวและลานกิจกรรมให้กับประชาชนทั่วไป

นางสาวพิมพกานต์ พิพิธธนานันท์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า “การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทางททท. สำนักงานกรุงเทพมหานคร มุ่งเน้นที่จะเชิญชวนสื่อมวลชนและนักท่องเที่ยวทุกท่านได้มีโอกาสมาเดินทางท่องเที่ยวในลักษณะรูปแบบของการเดินทาง waiking ในพื้นที่ของส่วนของบางลำพู วัตถุประสงค์ก็คือต้องการที่จะเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งในวันที่ 18 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม ที่จะถึงนี้นะคะ ทางพิพิธภัณฑ์รอบเกาะรัตนโกสินทร์ทั้งหมด 11 พิพิธภัณฑ์ก็ได้จัดกิจกรรมในเรื่องของ Night At The Museum ในรูปแบบของการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวทางพิพิธภัณฑ์ในยามค่ำคืน เพราะโดยปกติเวลาเราเที่ยวพิพิธภัณฑ์เราก็จะเที่ยวกันในเวลากลางวัน ซึ่งอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสภาพภูมิอากาศ แต่ว่าการเดินทางท่องเที่ยวในยามค่ำคืน ก็จะทำให้เราสามารถที่จะมีบรรยากาศที่เอื้อในการเดินทางท่องเที่ยว
ประกอบกับพิพิธภัณฑ์ทั้งหลากหลาย 11 พิพิธภัณฑ์ก็ได้มีการจัดรถให้บริการสำหรับทุกท่าน เริ่มตั้งแต่เวลา 16.00 น. จนกระทั่งรอบสุดท้ายถึงสามทุ่มของทุกวัน เรามีการรวบรวมกิจกรรมพิเศษๆ ซึ่งในช่วงปกติธรรมดาเราอาจจะหาชมไม่ได้ในภาคกลางวัน ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนักท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือว่านักท่องเที่ยวอื่นๆ ได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ค่ะ”

หากประชาชนท่านใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้ามาร่วมงานได้ระหว่างวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2563 เวลา 16.30 – 22.00 น. และพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์จัดงานต่อเนื่องถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 16.30 – 20.00 น. โดยปิดให้บริการเฉพาะวันจันทร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2282 0818 หรือ 0 2281 9812 ตามวันและเวลาเปิดให้บริการของพิพิธภัณฑ์ หรือติดต่อผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ของพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ และพิพิธบางลำพู อธิบดีกรมธนารักษ์กล่าวในตอนท้าย    ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ กระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ ในระหว่างวันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2563 ได้เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยว 11 Museum Night ในยามค่ำคืนโดยมีการอำนวยความสะดวกในการเข้าชม ด้วย รถบริการรับ-ส่ง 7 พิพิธภัณฑ์รอบเกาะรัตนโกสินทร์ ได้แก่ มิวเซียมสยาม – พิพิธบางลำพู – หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา – พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ – หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ – พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว – พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดลมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ประชาชนท่านใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรม มีรถบัสให้บริการฟรี! โดยสยามฮอป ระหว่างวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00 น. – 21.00 น. ใช้เวลาประมาณ 40 นาที/รอบ (ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร) รถประจำทางไม่รับส่งนอกสถานที่ รถเที่ยวแรกออกจากมิวเซียมสยาม 16.00 น. และ รถเที่ยวสุดท้ายออกจากมิวเซียมสยาม 21.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0 2225 2777 ext. 529 Line ID: @ThailandMuseumPass


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Next Post

สาธารณสุข พร้อมดันไทยเป็นฮับผลิต “กัญชา-กัญชง” โลก สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการปลูกกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ ช่วยสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

สาธารณสุข พร้อมดันไทยเป็นฮับผลิต “กัญชา-กัญชง” โลก […]

You May Like

Subscribe US Now